Breaking News

Kanji chữ Vật 物

Kanji chữ Vật 物 Kanji chữ Vật 物.Hôm nay chúng ta cùng nhau học hán tự Vật 物. Từ vật được dùng trong nhiều nghĩa: Đồ vật nói chung như 物体(ぶったい)vật thể, 万物(ばんぶつ)vạn vật. Dùng với nghĩa con người con vật như 人物(じんぶつ)nhân vật,動物(どうぶつ)động vật. Dùng với nghĩa sự vật …

Read More »

Kanji chữ Hảo 好

Kanji chữ Hảo 好 Kanji chữ Hảo 好. Chuyên mục mỗi ngày một hán tự. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học chữ Hảo . Hán tự này có 3 nghĩa: 1.Thích  Ví dụ: サッカーが 好き:thích bóng đá. 好物: Đồ vật yêu thích( có thể là đồ ăn, đồ uống…) こうぶつ 2. Tốt  …

Read More »
error: Content is protected !!