Kanji N5

Kanji n5 bài 15 chủ đề tính từ 形容詞(けいようし)

Kanji n5 bài 15 chủ đề tính từ Kanji n5 bài 15 chủ đề tính từ Bài viết có các phần sau: I. Chia sẻ về việc học tiếng Nhật II. Tổng hợp các bài đã học được III. Kinh nghiệm học Kanji IV. Giới thiệu qua về giáo trình V. Về cách viết của mình VI.Kanji n5 bài 15 …

Read More »

Kanji n5 bài 14 chủ đề thời gian 時間(じかん)

Kanji n5 bài 14 chủ đề thời gian 時間(じかん) Kanji n5 bài 14 chủ đề thời gian 時間(じかん) Bài viết có các phần sau: I. Chia sẻ về việc học tiếng Nhật II. Tổng hợp các bài đã học được III. Kinh nghiệm học Kanji IV. Giới thiệu qua về giáo trình V. Về cách viết của mình VI. Kanji …

Read More »

Kanji n5 bài 13 chủ đề phố xá 町(まち)

kanji n5

Kanji n5 bài 13 chủ đề phố xá 町(まち) Kanji n5 bài 13 chủ đề phố xá 町(まち) Bài viết có các phần sau: I. Chia sẻ về việc học tiếng Nhật II. Tổng hợp các bài đã học được III. Kinh nghiệm học Kanji IV. Giới thiệu qua về giáo trình V. Về cách viết của mình VI. Kanji …

Read More »

Kanji n5 bài 12 chủ đề Động từ phần 2 動詞(どうし)

kanji n5

Kanji n5 bài 12 chủ đề Động từ phần 2 動詞(どうし) Kanji n5 bài 12 chủ đề Động từ phần 2 動詞(どうし) Bài viết có các phần sau: I. Chia sẻ về việc học tiếng Nhật II. Tổng hợp các bài đã học được III. Kinh nghiệm học Kanji IV. Giới thiệu qua về giáo trình V. Về cách viết …

Read More »

Kanji n5 bài 11 chủ đề tự nhiên 2 自然2(しぜん2)

kanji n5

Kanji n5 bài 11 chủ đề tự nhiên 2 自然2(しぜん2) Kanji n5 bài 11 chủ đề tự nhiên 2 自然2(しぜん2) Bài viết có các phần sau: I. Chia sẻ về việc học tiếng Nhật II. Tổng hợp các bài đã học được III. Kinh nghiệm học Kanji IV. Giới thiệu qua về giáo trình V. Về cách viết của mình …

Read More »

Kanji n5 bài 10 chủ đề đồ ăn 食べ物(たべもの)

kanji n5

Kanji n5 bài 10 chủ đề đồ ăn 食べ物(たべもの) Kanji n5 bài 10 chủ đề đồ ăn 食べ物(たべもの) Bài viết có các phần sau: I. Chia sẻ về việc học tiếng Nhật II. Tổng hợp các bài đã học được III. Kinh nghiệm học Kanji IV. Giới thiệu qua về giáo trình V. Về cách viết của mình VI. Kanji …

Read More »

Kanji n5 bài 9 chủ đề động từ 動詞(どうし)

kanji n5

Kanji n5 bài 9 chủ đề động từ 動詞(どうし) Kanji n5 bài 9 chủ đề động từ 動詞(どうし) Bài viết có các phần sau: I. Chia sẻ về việc học tiếng Nhật II. Tổng hợp các bài đã học được III. Kinh nghiệm học Kanji IV. Giới thiệu qua về giáo trình V. Về cách viết của mình VI. Kanji …

Read More »

Kanji n5 bài 8 chủ đề Gia đình 家族(かぞく)

kanji n5

Kanji n5 bài 8 chủ đề Gia đình 家族(かぞく) Kanji n5 bài 8 chủ đề Gia đình 家族(かぞく) Bài viết có các phần sau: I. Chia sẻ về việc học tiếng Nhật II. Tổng hợp các bài đã học được III. Kinh nghiệm học Kanji IV. Giới thiệu qua về giáo trình V. Về cách viết của mình VI. Bài …

Read More »

Kanji n5 bài 7 chủ đề trường học 2 学校

kanji n5

Kanji n5 bài 7 chủ đề trường học 2 学校 Kanji n5 bài 7 chủ đề trường học 2 学校 Bài viết có các phần sau: I. Chia sẻ về việc học tiếng Nhật II. Tổng hợp các bài đã học được III. Kinh nghiệm học Kanji IV. Giới thiệu qua về giáo trình V. Về cách viết của mình …

Read More »

Kanji n5 bài 6 chủ đề trường học 学校

kanji n5

Kanji n5 bài 6 chủ đề trường học 学校 Kanji n5 bài 6 chủ đề trường học 学校 Link video bài học – Bài viết trong series 15 bài kanji n5 theo giáo trình của 1 trường tiếng Nhật của Nhật viết ra. Mình thêm phần giải thích hán tự vào nên bạn nào mà học theo được thì sẽ …

Read More »